TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH ADN PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH DÒNG LAN PHI ĐIỆP NĂM CÁNH TRẮNG MẮT NAI (Dendrobium anosmum)

6 2 0
Hà Thị Phượng Loan, Bùi Thị Mai Hương, Phùng Thị Ly, Nguyễn Thị Hồng Gấm
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 21 - 28. Ngày nhận bài: 27/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 06/08/2021
Tóm tắt

Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai là dòng lan đột biến có giá trị kinh tế cao, có đặc trưng riêng so với các loại lan Phi điệp (Dendrobium anosmum) về hình dạng, màu sắc hoa. Do vậy, việc xác định các đoạn Mã vạch ADN để định danh cho dòng lan này phục vụ giám định loài là cần thiết. ADN tổng số phân lập từ lá cây Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai được dùng để nhân các đoạn mã vạch ADN (rbcL, TrnH-psbA và ycf) bằng kỹ thuật PCR. Sản phẩm PCR có kích thước giống với kích thước dự kiến được xác định trình tự nucleotide. Kết quả phân tích trình tự đã chỉ ra, đoạn rbcL có 501 nucleotide, đoạn TrnH-psbA có 639 nucleotide và đoạn ycf có 753 nucleotide. Các trình tự này sau đó được so sánh với các trình tự trên Ngân hàng Gen Quốc tế (NCBI). Kết quả cho thấy: dòng Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thuộc loài Dendrobium anosmum với các tỷ lệ tương đồng 100% của đoạn gen rbcL, trnH-psbA và 97,16% của đoạn ycf. Thêm vào đó, so sánh sự khác biệt của các đoạn mã vạch ADN (rbcL, TrnH-psbA và ycf) giữa Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai và các loài Lan hoàng thảo khác (Dendrobium sp.) trên NCBI cho thấy sử dụng chỉ thị ycf làm mã vạch ADN là tốt nhất để giám định cho Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai ở Việt Nam.

Từ khóa: giám định loài, Lan Phi điệp năm cánh trắng mắt nai, mã vạch ADN, nhân bản gen.

Trích dẫn: Hà Thị Phượng Loan, Bùi Thị Mai Hương, Phùng Thị Ly, Nguyễn Thị Hồng Gấm, 2021. XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH ADN PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH DÒNG LAN PHI ĐIỆP NĂM CÁNH TRẮNG MẮT NAI (Dendrobium anosmum). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 21-28.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất