TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

13 2 0
Xuân Thị Thu Thảo1 , Đặng Thị Huyền Trang2, Phạm Thị Trang3
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
3 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Số 4 - 2021 Trang: 178 - 188. Ngày nhận bài: 07/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 10/08/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trong lĩnh vực đất đai tại thành phố Sầm Sơn, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Giai đoạn  2016-2020, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Công tác tiếp công dân thực hiện tốt với 735 lượt tiếp thường xuyên và 380 lượt tiếp định kỳ. Ngoài ra, thành phố đã tiếp nhận được 120 đơn KN, TC về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có 79,17% là đơn KN; 20,83% là đơn tố cáo về đất đai. Nội dung KN,TC về đất đai tập trung vào vấn đề: giá bồi thường, về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Quá trình giải quyết đơn thư có 96,84% số đơn KN và 72,00% số đơn TC đã được giải quyết xong. Ngoài ra, thông qua ý kiến của người dân tham gia hoạt động KN, TC về đất đai với các tiêu chí: 1) về việc tiếp nhận, xử lý và tiếp cận thông tin; 2) quy trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; 3) về năng lực chuyên môn và thái độ của cán bộ chuyên môn; 4) về cơ sở hạ tầng tại khu vực tiếp nhận và giải quyết đơn cho thấy công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai tại thành phố Sầm Sơn còn tồn tại nhiều hạn chế, do đó, để khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai cần phải thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ.

Từ khóa: đất đai, khiếu nại, thành phố Sầm Sơn, tiếp công dân, tố cáo.

Trích dẫn: Xuân Thị Thu Thảo, Đặng Thị Huyền Trang, Phạm Thị Trang, 2021. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 178-188.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất