TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

SỬ DỤNG CHỈ SỐ VIỄN THÁM PHÁT HIỆN MẤT RỪNG TRÊN ẢNH SENTINEL-2 TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

9 3 0
Vũ Văn Thái1 , Nguyễn Hải Hòa2, Lê Thị Quỳnh Hoa1, Nguyễn Minh Ngọc3, Tống Phước Hoàng Hiếu4, Nguyễn Duy Liêm5
1 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế
5 Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Số 4 - 2021 Trang: 118 - 127. Ngày nhận bài: 07/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 11/08/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này đã xây dựng một ứng dụng phát hiện mất rừng bằng chỉ số viễn thám từ ảnh vệ tinh Sentinel-2 thông qua nền tảng trực tuyến Google Earth Engine. Các lô rừng bị mất giữa kì đầu và kì sau được phát hiện thông qua việc kết hợp ngưỡng có rừng, không có rừng và mất rừng theo hai chỉ số Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) và Normalized Burn Ratio (NBR) cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đối với NDVI, các giá trị lần lượt là NDVI kì đầu ≥ 0,59, NDVI kì sau < 0,59 và chênh lệch NDVI giữa kì sau so với kì đầu ≤ -0,28. Đối với NBR, các giá trị lần lượt là NBR kì đầu ≥ 0,61, NBR kì sau < 0,61 và chênh lệch NBR giữa kì sau so với kì đầu ≤ -0,51. Kết quả kiểm chứng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020 cho thấy tỉ lệ phát hiện đúng lô mất rừng trên 70%, sai số tuyệt đối trung bình về diện tích dưới 1 ha. Những kết quả đạt được nêu trên đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng góp phần ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, ứng dụng này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác ở Việt Nam.

Từ khóa: Google Earth Engine, NBR, NDVI, phát hiện mất rừng, Sentinel-2, Thừa Thiên - Huế.

Trích dẫn: Vũ Văn Thái, Nguyễn Hải Hòa, Lê Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Minh Ngọc, Tống Phước Hoàng Hiếu, Nguyễn Duy Liêm, 2021. SỬ DỤNG CHỈ SỐ VIỄN THÁM PHÁT HIỆN MẤT RỪNG TRÊN ẢNH SENTINEL-2 TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 118-127.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất