TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

SINH TRƯỞNG CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia hybrid) TRONG KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH TẠI BA VÌ, HÀ NỘI VÀ CAM LỘ, QUẢNG TRỊ

8 2 0
Dương Hồng Quân1 , Nguyễn Đức Kiên1, Trần Việt Hà2
1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 58 - 65. Ngày nhận bài: 14/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 10/07/2021
Tóm tắt

Keo lai được xác định là một trong các loài cây chủ lực cung cấp gỗ nguyên liệu ở Việt Nam, hơn nữa Keo lai lại là loài cây sinh trưởng nhanh, cải thiện được tiểu khí hậu, cải tạo đất. Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá sinh trưởng của một số giống Keo lai đã được chọn lọc trong các đề tài “Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu” giai đoạn 2011 – 2015, thuộc dự án ACIAR. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm chọn lọc được các dòng Keo lai sinh trưởng nhanh và chất lượng thân tốt phục vụ trồng rừng kinh tế, dựa trên 2 khảo nghiệm dòng vô tính tại Ba Vì, Hà Nội và Cam Lộ, Quảng Trị, mỗi khảo nghiệm có từ 40 đến 45 dòng vô tính gồm các dòng mới chọn lọc và một số giống đối chứng là các giống đã được công nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt khá lớn giữa các công thức khảo nghiệm về năng suất. Tại Ba Vì, Hà Nội, các dòng BV340 và 233/3 có năng suất đạt từ 15,05 - 16,87 m3/ha/năm vượt trội hơn so với các dòng khác tham gia khảo nghiệm; tại Cam Lộ, Quảng Trị, các dòng BV340, 233/3, 18/2 và 102 là 4 dòng có năng suất đạt từ 20,07 - 22,90 m3/ha/năm, vượt trội hơn so với các dòng khác tham gia khảo nghiệm.

Từ khóa: dòng vô tính, Keo lai, khảo nghiệm, sinh trưởng.

Trích dẫn: Dương Hồng Quân, Nguyễn Đức Kiên, Trần Việt Hà, 2021. SINH TRƯỞNG CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia hybrid) TRONG KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH TẠI BA VÌ, HÀ NỘI VÀ CAM LỘ, QUẢNG TRỊ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 58-65.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất