TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

PHÂN VÙNG ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA THÍCH HỢP TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CHO CÂY KEO TAI TƯỢNG VÀ LÁT HOA TẠI TỈNH HÒA BÌNH

11 1 0
Lê Thị Khiếu1 , Nguyễn Minh Thanh1, Lê Hùng Chiến1, Cao Minh Nhất1, Lê Văn Cường2
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
Số 4 - 2021 Trang: 47 - 57. Ngày nhận bài: 05/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 03/08/2021
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho 02 loài cây Keo tai tượng (Acacia mangium) và Lát hoa (Chukrasia tabularis) phục vụ công tác quy hoạch trồng rừng sản xuất theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Hòa Bình. Các yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây trồng rừng là: Thành phần cơ giới (T), độ dốc (G), tầng dày đất (D), độ cao tuyệt đối (H), lượng mưa (R). Bản đồ phân vùng điều kiện lập địa cho 02 loài cây Keo tai tượng và Lát hoa được xây dựng bằng phương pháp cho điểm theo mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lập địa đến sinh trưởng & phát triển. Kết quả nghiên cứu đã phân chia 4 cấp mức độ thích hợp theo các yếu tốt lập địa với 02 loài cây Keo tai tượng và Lát hoa như sau: Rất thích hợp: Tổng điểm ≥ 18 và trên 50% các tiêu chí ở mức rất thích hợp; Thích hợp: 15 ≤ Tổng điểm < 18 và trên 50% các tiêu chí ở mức thích hợp; Ít thích hợp: 10 ≤ Tổng điểm < 15 hoặc Diem_G = 2, hoặc Diem_D = 2; Không thích hợp: Tổng điểm <10 hoặc Diem_T < 2, hoặc Diem_G < 2, hoặc Diem_D < 2, hoặc Diem_H < 2, hoặc Diem_R<2. Từ kết quả phân cấp theo mức độ thích hợp đã xây dựng bản đồ phân vùng điều kiện lập địa cho 02 loài cây Keo tai tượng và Lát hoa tại tỉnh Hòa Bình.

Từ khóa: bản đồ, điều kiện lập địa thích hợp, Hòa Bình, Keo tai tượng, Lát hoa.

Trích dẫn: Lê Thị Khiếu, Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Cao Minh Nhất, Lê Văn Cường, 2021. PHÂN VÙNG ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA THÍCH HỢP TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CHO CÂY KEO TAI TƯỢNG VÀ LÁT HOA TẠI TỈNH HÒA BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 47-57.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất