TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA SEN HỒ TÂY (Nelumbo nucifera Gaertn.)

6 0 0
Bùi Thị Thu Hương
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số 4 - 2021 Trang: 3 - 10. Ngày nhận bài: 16/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 06/07/2021
Tóm tắt

Hoa sen Hồ Tây (Nelumbo nucifera Gaertn.) là một giống hoa đẹp có giá trị không những về làm cảnh, dược liệu mà còn có giá trị về văn hóa. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian khử trùng bằng Javel 30%, kiểu môi trường và các nồng độ khác nhau của BA, α-NAA đến quá trình nhân giống in vitro cây sen Hồ Tây. Kết quả thu được cho thấy, hạt sen được xử lý bằng Javel 30% trong 10 phút cho hiệu quả khử trùng tốt nhất, với tỉ lệ mẫu sạch và tái sinh chồi đạt 95,00% sau 10 ngày nuôi cấy. Ở thí nghiệm nhân nhanh chồi, môi trường lỏng (MS bổ sung 30 g/l sucrose, 1,5 mg/l BA) cho hệ số nhân chồi là 2,95 lần, môi trường rắn (MS bổ sung 30 g/l sucrose, 8 g/l agar, 1,5 mg/l BA) cho hệ số nhân chồi là 3,69 lần, trong khi đó ở môi trường kết hợp hai lớp rắn, lỏng (lớp dưới rắn, lớp trên lỏng, tỉ lệ hai lớp là 1:1) cho hệ số nhân chồi cao nhất đạt 5,56 lần sau 4 tuần nuôi cấy. Ở thí nghiệm ra rễ, môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/l α-NAA là môi trường thích hợp nhất cho sự tạo rễ in vitro cây hoa sen Hồ Tây, với số rễ trung bình đạt 12,07 rễ/chồi và chiều dài rễ trung bình là 11,18 mm sau 3 tuần nuôi cấy.

Từ khóa: BA (Benzyl adenine), môi trường hai lớp rắn lỏng, nhân giống in vitro, sen Hồ Tây, α-NAA (α-naphthyl acetic acid).

Trích dẫn: Bùi Thị Thu Hương, 2021. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA SEN HỒ TÂY (Nelumbo nucifera Gaertn.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 3-10.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất