TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH SAU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ VẦY NƯA, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH

4 2 0
Đồng Thị Thanh, Kiều Trí Đức
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 128 - 138. Ngày nhận bài: 02/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 15/06/2021
Tóm tắt

Sinh kế của người dân sau di dân tái định cư ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình gắn liền với hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Thông qua nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nông thôn bền vững. Để giải quyết vấn đề này tại địa phương, nghiên cứu đã sử dụng bộ công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) và tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu từ 66 hộ gia đình. Kết quả phân tích đặc điểm sinh kế cho thấy một số đặc điểm tiêu biểu về vốn con người, vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất và vốn tài chính tại khu vực nghiên cứu. Hoạt động sản xuất chính là nông lâm nghiệp chủ yếu là quảng canh, phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên và kinh nghiệm bản địa. Thông qua phân tích mô hình hồi quy đa biến, các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình ở xã Vầy Nưa theo thứ tự ưu tiên là: (1) Lâm nghiệp, (2) Chăn nuôi, (3) Thủy sản, (4) Nhân khẩu học, (5) Lao động chính, (6 ) Trình độ học vấn và (7) Dân tộc. Trên cơ sở phân tích đặc điểm nguồn vốn sinh kế và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hỗn hợp của nông hộ, bài báo đề xuất 3 nhóm giải pháp góp phần phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập của cộng đồng sau di cư và tái định cư tại địa phương.

Từ khóa: di dân tái định cư, hộ gia đình, nhân tố ảnh hưởng, phát triển sinh kế, thu nhập hỗn hợp.

Trích dẫn: Đồng Thị Thanh, Kiều Trí Đức, 2021. ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH SAU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ VẦY NƯA, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 128-138.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất