TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT Ở NÚI CHỨA CHAN, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

10 1 0
Nguyễn Hải Hà1 , Nguyễn Thị Hải Ninh1, Đặng Hữu Giang2, Đinh Sỹ Tường1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Môi trường Hải Anh
Số 4 - 2021 Trang: 77 - 86. Ngày nhận bài: 04/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/07/2021
Tóm tắt

Núi Chứa Chan với diện tích rừng và đất rừng 1.792,25 ha, nằm trong địa bàn huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở khu vực phía nam với đỉnh cao nhất 837 m so với mực nước biển. Kết quả điều tra từ tháng 10/2020 đến 4/2021 đã ghi nhận tại núi Chứa Chan có 54 loài Lưỡng cư - Bò sát thuộc 41 giống, 20 họ, 3 bộ; có 11 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 4 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2021); 9 loài trong Nghị định 06/2019 NĐ-CP của Chính phủ; ghi nhận lại 2 loài (Thằn lằn ngón huỳnh, Tắk kè đá russell train) đặc hữu tại nhúi Chứa Chan. Khu hệ Lưỡng cư - Bò sát tại núi Chứa Chan khá đa dạng về họ, bộ và ít đa dạng về loài; Sinh cảnh 5 nhiều nhất có 52 loài; tiếp theo là sinh cảnh 4 có 30 loài; sinh cảnh 1 có 27 loài; sinh cảnh 3 có 24 loài và ít nhất là sinh cảnh 2 có 20; dưới đất chiếm đa số ghi nhận có 33 loài; trên cây có 12 loài; trong hang có 7 loài; dưới nước ít nhất có 2 loài; hiện nay còn tồn tại 3 mối đe dọa chính đến các loài Lưỡng cư - Bò sát là săn bắt, bẫy và mất sinh cảnh sống, ô nhiểm môi trường. Dựa trên đánh giá hiện trạng, 4 giải pháp ưu tiên bảo tồn các loài Lưỡng cư - Bò sát tại núi Chứa Chan đã được đề xuất.

Từ khóa: Bò sát, đa dạng, đe dọa, Lưỡng cư, núi Chứa Chan.

Trích dẫn: Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Ninh, Đặng Hữu Giang, Đinh Sỹ Tường, 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT Ở NÚI CHỨA CHAN, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 77-86.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất