TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐẶC ĐIỂM BIẾN DỊ VÀ KHẢ NĂNG DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) TRONG KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ HAI TẠI HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

11 54 0
Phùng Văn Tỉnh1 , Ngô Gia Lạc2, Nguyễn Anh Tuấn3, Nguyễn Kiên Cường3, Nguyễn Văn Quý4, Nguyễn Hạnh Tâm4
1 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam Bộ
2 Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú – tỉnh Đồng Nai
3 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
4 Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
Số 4 - 2021 Trang: 29 - 37. Ngày nhận bài: 15/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 02/08/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền một số tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn ex Benth) đã điều tra các cá thể của 84 gia đình thế hệ 2 trồng tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các gia đình không sai khác rõ rệt ở tuổi 5. Hệ số biến động các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng thân cây của các gia đình ở thời điểm quan sát là rất lớn. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây của khảo nghiệm ở mức thấp, đạt giá trị từ 0,0182 đến 0,1661. Nhưng hệ số biến động di truyền lũy tích khá cao từ 3,3% đến 15,6%. Với cường độ chọn lọc 5% sẽ chọn được nhóm 5 gia đình sinh trưởng tốt nhất trong khảo nghiệm, tăng thu di truyền lý thuyết đạt 4,2% với chỉ tiêu đường kính, 2,0% với chỉ tiêu chiều cao vút ngọn, 8,2% với chỉ tiêu tổng hợp chất lượng thân cây và cao nhất là chỉ tiêu thể tích thân cây đạt 12,9%. Bước đầu cho thấy khả năng cải thiện giống Keo lá liềm về sinh trưởng và chất lượng thân cây có thể thực hiện được tại khu vực nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã cung cấp được một số thông tin hữu ích để lựa chọn.

Từ khóa: biến dị di truyền, cường độ chọn lọc, hệ số di truyền, Keo lá liềm, tăng thu di truyền.

Trích dẫn: Phùng Văn Tỉnh, Ngô Gia Lạc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Hạnh Tâm, 2021. ĐẶC ĐIỂM BIẾN DỊ VÀ KHẢ NĂNG DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) TRONG KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ HAI TẠI HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 29-37.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất