TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô MẪU ĐẾN PHÂN BỐ CÁC CHỈ SỐ ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI

6 3 0
Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Lê Hồng Việt
Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
Số 4 - 2021 Trang: 107 - 117. Ngày nhận bài: 21/06/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/07/2021
Tóm tắt

Thăm dò ảnh hưởng của kích thước ô mẫu đến đa dạng loài là việc làm cần thiết trong nghiên cứu đa dạng thực vật. Bài báo này sử dụng biểu đồ Heatmap để mô tả đặc điểm phân bố của các chỉ số đa dạng loài cây gỗ trong rừng tự nhiên khu vực Tân Phú, Đồng Nai; đồng thời sử dụng phương pháp ô xếp chồng để tìm kích thước ô mẫu thích hợp nghiên cứu đa dạng thực vật. Dữ liệu được thu thập từ ô tiêu chuẩn điển hình tạm thời (OTC) 4 ha (200×200 m) tại trạng thái rừng tự nhiên trung bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thước ô mẫu ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ số đa dạng sinh học. Trong đó, đặc điểm phân bố các chỉ số đa dạng theo các cấp kích thước ô mẫu có tính không đồng nhất khi thể hiện trên biểu đồ Heatmap; cụ thể, kích thước ô mẫu tăng lên thì đặc điểm phân bố của các chỉ số Shannon - Weiner, Simpson và Pielou biểu hiện trên biểu đồ Heatmap có sự biến động lớn về phương sai và hệ số biến thiên. Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra rằng ô có kích thước 100×100 m và chỉ số Shannon - Weiner là thích hợp nhất để nghiên cứu đa dạng thực vật thân gỗ trong rừng Tân Phú. Kết quả của bài báo không chỉ cung cấp các thông tin khoa học làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đề xuất các phương án quản lý rừng bền vững tại khu vực nghiên cứu mà còn góp phần bổ sung lý thuyết về phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới.

Từ khóa: Đa dạng thực vật, biểu đồ Heatmap, ô xếp chồng, rừng Tân Phú.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Lê Hồng Việt, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô MẪU ĐẾN PHÂN BỐ CÁC CHỈ SỐ ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 107-117.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất