TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Quyết định thành lập

Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp tiền thân là Tổ Tạp chí và Website trực thuộc Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngày 31/5/2018, Ban Tạp chí và Website trực thuộc Ban Giám hiệu, được thành lập theo Quyết định số 1166/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng trên cơ sở sắp xếp lại hai bộ phận nghiệp vụ là Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp và bộ phận Website. Ngày 01/06/2020 theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng sắp xếp lại theo tổ chức lại và thành lập Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng ban: CVC. TS. Nguyễn Minh Hùng

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 06 người, trong đó có 01 tiến sĩ; 02 thạc sĩ, 03 cử nhân

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, công bố thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Đã tham mưu lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy trình biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, phát triển nội dung, tăng kỳ xuất bản; tính chuyên nghiệp, chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao; Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính l.0 điểm công trình cho mỗi bài báo thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đăng trên Tạp chí và cấp chỉ số ISSN riêng cho phiên bản tiếng Anh của Tạp chí.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 8588.3318;

Email: Tapchikhcnln@vnuf.edu.vn;

Website: http://journal.vnuf.edu.vn

Điều 1. Tôn chỉ mục đích hoạt động

1. Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sau khi đã được nghiệm thu, đánh giá; kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào mục đích phát triển nông, lâm nghiệp; phục vụ đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

2. Phổ biến những thành tựu khoa học, kinh tế, quy trình công nghệ sản xuất do các nhà khoa học thực hiện, đề xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với các thành viên của Ban biên tập, các phản biện và các tác giả công bố kết quả nghiên cứu hoặc chuyển tải các thông tin khoa học trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp.

2. Đối tượng phục vụ là các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, cán bộ quản lý, và những người sản xuất kinh doanh.

3. Các thông tin khoa học đăng trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp bao gồm:

a) Bài báo nghiên cứu: Trình bày những kết quả nghiên cứu mới (nghiên cứu gốc) có chất lượng khoa học, hay đề xuất một phương pháp mới, ý tưởng mới, một giải pháp mới.

b) Thông tin ngắn là bài công bố những kết quả nghiên cứu nhưng chưa đủ để cấu thành bài hoàn chình.

c) Bài tổng hợp là bài viết được tổng hợp từ các nguồn tư liệu thứ cấp (chủ yếu các bài báo nghiên cứu đăng tải trong các tạp chí khoa học/ hàn lâm) về một chủ đề cụ thể.

d) Thư gửi tòa soạn là bài viết ngắn đăng ý kiến của bạn đọc thảo luận về vấn đề khoa học công nghệ và phát triển.

Điều 3. Định kỳ xuất bản và phát hành

1. Thể thức trình bày:

Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh

Nơi in: Hà Nội

2. Tạp chí xuất bản 6 số mỗi năm (4 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh).  Mỗi số định kỳ đăng tải 18-20 bài báo.

3. Các số đặc biệt phải được đăng ký trước và được Ban biên tập thông qua và đưa vào kế hoạch xuất bản hàng năm. Số đặc biệt được xuất bản thay cho số định kỳ phát hành nếu được phê duyệt. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị, hội thảo có nguồn kinh phí cho thẩm định và xuất bản, có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không tính trong kỳ xuất bản khi được sự đồng ý của Cục báo chí, Bộ thông tin và truyền thông.

4. Nộp lưu chiểu và phát hành

a) Nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Nhà trường, Cục báo chí.

b) Phạm vi phát hành trong cả nước.

c) Đăng toàn văn các bài báo trên website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Điều 4. Nội dung xuất bản

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học quản lý, đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, phát triển nông thôn, cộng đồng và các lĩnh vực liên quan.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

- Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và tuân thủ các quy định Hội Nhà báo Việt Nam.

- Các thành viên của Ban biên tập, nhân viên tòa soạn chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công, bố trí công tác và làm việc tuân thủ theo quy định chung của Trường.

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất